Algemene voorwaarden Service

1.1
Madri Install Service B.V. is verplicht om éénmaal per 12 maanden op het CV-toestel een onderhoudscontrole uit te voeren volgens de onderhoudsnormen welke bij de gasservice- en onderhoudsdienst van het bedrijf geldig zijn.

1.2
Indien de klant storingen en defecten aan het CV-toestel terstond heeft gemeld bij Madri Install Service B.V., is het bedrijf verplicht zo spoedig mogelijk voor de benodigde reparatie zorg te dragen. Indien het bedrijf met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.4 hier- onder niet binnen 48 uur na melding van de storing of defect is overgegaan tot reparatie, kan de klant het bedrijf een redelijke termijn stellen waarbinnen de reparatie dient plaats te vinden.

1.3
Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend in opdracht van Madri Install Service B.V. verricht worden. Het bedrijf kan in overleg met de klant besluiten aanpassing aan het CV-toestel aan te brengen of het CV-toestel te vervangen.

1.4
De door Madri Install Service B.V. uit te voeren onderhoud en reparaties vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, feestdagen daarvan uitgesloten. Bij omstandigheden die het noodzakelijk maken om werkzaamheden te verrichten buiten de normale werkuren zullen door het bedrijf extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht en geldt het volgende: a Binnen het stookseizoen (1 oktober – 1 mei): werkzaamheden in verband met koude storingen, voor zover voor 21.00 uur gemeld, zullen voor zover mogelijk op de dag van melding verholpen worden. b Buiten het stookseizoen (1 mei – 1 oktober): werkzaamheden in verband met koude storingen zullen zo mogelijk tijdens de normale werkuren worden onderzocht en zo mogelijk worden verholpen binnen 24 uur na melding, althans voor zover deze 24-uurs termijn niet valt op een zondag of een feestdag.

1.5
De loonkosten voor onderhoud en reparaties( alleen bij full-service) komen in beginsel voor rekening van Madri Install Service B.V. Deze kosten komen echter voor rekening van de klant indien: a De klant heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden. b Boiler of warmte- (of platen) wisselaar vervangen dient te worden. c De storingen of defecten een gevolg zijn van: • Nalaten of toedoen van de klant of personen die door de klant tot het CV-toestel zijn toegelaten; • Te lage gasdruk, storing in de toevoer van gas en electra, gebruik van onjuiste brandstof, bevriezing of soortgelijke gebeurtenissen, tenzij deze gebeurtenissen zijn opgetreden vanwege een storing of defect dat terstond door de klant is gemeld; • ontluchten van het CV-toestel; • het, anders dan bij periodiek onderhoud in opdracht van het bedrijf, bijvullen van de waterinhoud van het CV-toestel; • gebreken aan de niet tot het CV-toestel behorende installatie; • voorzieningen, wijzigingen of uitbreidingen aan of van de niet tot het CV-toestel behorende installatie, ook al zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door een daartoe bevoegd bedrijf. • Verstopte condensafvoerleidingen

1.6
a. Alle problemen met het toestel veroorzaakt door invloed van kalkrijk water zijn uitgesloten bij half en full- service contract. b. Uigesloten zijn storingen in de installatie veroorzaakt door vloerverwarming. Dit valt niet onder een normale onderhoudsbeurt en/ of storing.

1.7
Indien een melding van de klant van een defect of storing aan het CV-toestel onterecht blijkt te zijn, of indien de klant op het afgesproken tijdstip niet thuis is dan wel de monteur of installateur die is gestuurd door Madri Install Service B.V. niet toelaat tot het CV-toestel, zal het bedrijf de voorrijkosten en eventuele arbeidsloon bij de klant in rekening brengen.
 

Artikel 2 Verplichtingen van de klant.

2.1
De klant is verplicht: a Storingen en defecten aan het toestel terstond aan het bedrijf te melden. b Het bedrijf of haar personeel zo dikwijls als Madri Install Service B.V. dit nodig acht, toe te laten bij het toestel voor het onbelemmerd verrichten van werkzaamheden die het bedrijf of haar personeel nodig achten. c Ten minste een maand voor een voorgenomen verhuizing Madri Install Service B.V. daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen. d In geval van langdurige afwezigheid Madri Install Service B.V. hierover in te lichten of ervoor te zorgen dat het CV-toestel bereikbaar is en blijft voor het verrichten van onderhoud.

2.2
Het is de klant verboden: a Het CV-toestel zelf of door anderen te doen verplaatsen, herstellen, veranderen of wijzigen.
 

Artikel 3 Schade.

3.1
Madri Install Service B.V. is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen, dan wel eigendommen van de klant of derden, welke het gevolg zijn van de uitvoering van werkzaamheden door het bedrijf zoals onderhoud, reparatie, verplaatsen en verwijderen aan respectievelijk van het CV-toesel danwel voortvloeiende uit de aanwezigheid, functioneren of gebruik van het CV-toestel.
3.2
De klant vrijwaart Madri Install Service B.V. tegen alle aanspraken van derden jegens het bedrijf inzake vergoeding van schade als bedoeld in lid 1.

3.3
Schade aan of vermissing, ontvreemding of anderszins verloren gaan van onderdelen zijn voor rekening en risico van de klant. Reparaties van schade aan het CV-toestel dienen bij uitsluiting van anderen door Madri Install Service B.V. te worden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van de klant.
 

Artikel 4 Duur en einde van de overeenkomst.

4.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de overeenkomst van het abonnement.

4.2
Madri Install Service B.V. heeft het recht om zonder nadere sommatie en/of in gebreken- stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en intrest, indien: a de klant in gebreke is enige bepaling van de overeenkomst behoorlijk na te komen; b beslag wordt gelegd op roerend of onroerende goederen van de klant, danwel een gedeelte daarvan; c de klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt; d de klant onder curatele wordt gesteld, danwel komt te overlijden;

4.3
Bij beëindiging van de overeenkomst ingevolge het voorgaande lid heeft Madri Install Service B.V. te zijner keuze het recht het op grond van de overeenkomst nog verschuldigde terstond in zijn geheel op te eisen.
 

Artikel 5 Wijziging voorwaarden.

5.1
Ingeval van wijzigingen van omstandigheden, waaronder mede wordt begrepen wijziging in wettelijke regelingen of toepassingen van wettelijke regelingen, kunnen door Madri Install Service B.V. wijzigingen worden aangebracht in de voorwaarden van de overeenkomst van het abonnement. Deze voorwaarden worden aan de klant tijdig ter kennis gesteld. Indien een wijziging in de voorwaarden andere dan overeengekomen aanpassingen in de kosten van het abonnement betreft en een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van de klant tot gevolg heeft, kan de klant de overeenkomst van het abonnement beëindigen middels schriftelijke opzegging.
 

Artikel 6 Slotbepalingen.

6.1
Madri Install Service B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met opgaaf van redenen een overeenkomst van het abonnement te weigeren, niet te verlengen of te beëindigen.

6.2
Madri Install Service B.V. is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst van het abonnement over te dragen aan een rechtopvolger onder algemene of bijzondere titel, dan wel aan een derde.

 

"Je vraagt je weleens af waar al die voorwaarden toe dienen. Als je net als wij het werkt goed doet en zaken aflevert zoals je het voor jezelf zou willen, dan heb je dik tevreden klanten. Maar als je hoort wat er in de branche soms gebeurt, dan snap je best dat je voor dat soort situaties duidelijke afspraken nodig hebt"


Mirelle Adriaansen
Boekhouding