Algemene voorwaarden Service

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Service wordt verstaan onder:

a. klant: degene die het abonnement met de installateur heeft afgesloten;
b. Installateur: de onderneming die rechtmatig gevestigd en aangesloten is bij Abel&co;
c. toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en / of mechanische afzuiging, etc.
d. toestelonderdelen: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden;
e. randapparatuur: onder randapparatuur worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatoren(kr(a)an(en)), de merkgebonden thermostaat, het zonnepaneel, etc voor zover van toepassing;
f. Onderhoudsovereenkomst: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het verrichten van onderhoud aan een gasgestookt toestel tijdens de contractperiode;
g. Madri Basis: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen;
h. Madri Plus: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het verrichten van onderhoud aan het toestel èn het verrichten van storingsbeurten tijdens de contractperiode;
i. storingsbeurt: het gedurende maximaal 2 werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde storing;
j. storings: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden;
k. abonnement: Madri Basis of Madri Plus.

Artikel 2 – Aanvang

 1. Het abonnement gaat in op overeengekomen datum;
 2. De installateur kan in overleg met de klant het toestel en / of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) klant eerst controleren en zonodig saneren op kosten van de klant. De kosten van deze saneringsbeurt betaalt de klant rechtstreeks aan de Deze saneringsbeurt kan niet gezien worden als een onderhoudsbeurt en valt derhalve niet onder dit servicecontract.

Artikel 3 – De prijs

 1. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en BTW.
 2. De prijs kan jaarlijks worden gewijzigd op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 3. Indien Abel&co, namens de installateur een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven de indexering op basis van de Tabel Ontwikkeling CAO-lonen Bouwnijverheid van het CBS, zal hij tijdig doch in ieder geval één maand voordat de nieuwe contractperiode ingaat, de prijswijziging schriftelijk aan de klant bekend maken. Abel&co wijst de klant namens de installateur daarbij op het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij gebreke hiervan blijft de oude prijs ongewijzigd.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de installateur

 1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
 2. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van het toestel.
 3. De installateur stelt de klant onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het toestel.
 4. De installateur informeert de klant tijdig over wijzigingen van zijn adres, naam en telefoonnummer.
 5. De installateur is aansprakelijk voor schade, voorzover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal €. 200.000,- per gebeurtenis.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Installateur bij onderhoud

 1. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie van artikel 7 lid 3.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Installateur bij storingen

 1. De installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de klant.
 2. De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
 3. De installateur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de klant zo spoedig mogelijk.
 4. De installateur informeert de klant indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren.
 5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing doet de installateur onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de klant.
 6. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging danwel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de installateur vallen buiten het abonnement.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant

 1. Indien het toestel niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de klant -voor zover niet anders is overeengekomen- in herstel van het gebrek.
 2. De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur méér dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de klant.
 5. De klant geeft de op het toestel betrekking hebbende documentatie voor zover deze in zijn bezit is op verzoek van de installateur ter inzage.
 6. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de installateur werkzaamheden aan het toestel te (laten) verrichten of het toestel te verplaatsen of te doen verplaatsen.
 7. De klant informeert de installateur tijdig doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/ of de standplaats van het toestel.
 8. De klant informeert de installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/ of telefoonnummer.

Artikel 8 – Werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen

 1. De kosten voor onderhoud (alle abonnementen) en reparaties (Madri Plus-abonnementen) komen in beginsel voor rekening van de installateur. Deze kosten komen echter voor rekening van de klant indien:
  a De klant heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden.
  b De door de installateur aangebrachte zegels, borgingen, e.d. zijn verbroken.
  c De installateur kalkaanslag uit het toestel heeft
  d Het werkzaamheden aan asbesthoudende toestellen en dergelijke
  e De storingen of defecten een gevolg zijn van:

   

  • nalaten of toedoen van de klant of personen die door de klant tot het toestel zijn toegelaten;
  • ouderdom of slechte staat van het toestel;
  • te lage gasdruk, storing in de toevoer van gas, water en elektra, gebruik van onjuiste brandstof, bevriezing of soortgelijke gebeurtenissen;
  • een gesloten gaskraan;
  • het doven van de waakvlam;
  • het niet aangesloten zijn van het toestel op het elektriciteitsnet;
  • het niet ontluchten van het toestel of randapparatuur;
  • het, anders dan bij periodiek onderhoud in opdracht van de installateur, bijvullen van de waterinhoud van het toestel;
  • gebreken aan de niet tot het toestel behorende installatie;
  • doorgeslagen zekeringen van de huisinstallatie, mits niet veroorzaakt door het toestel;
  • het niet schoonmaken of schoonhouden van rookgasafvoersystemen, waartoe behoren schoorstenen;
  • storingen van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen, blikseminslag, bevriezingen, );
  • voorzieningen, wijzigingen of uitbreidingen aan of van de niet tot het toestel behorende installatie, ook al zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door een daartoe bevoegd bedrijf;
  • defect geraakt glas van de zonnecollector;
  • niet gegronde en/of onterechte klachten, zulks ter beoordeling van de installateur.
 1. Indien een melding van de klant van een defect of storing aan het toestel onterecht blijkt te zijn, of de monteur die is gestuurd door de installateur niet toelaat tot het toestel, zal de installateur de voorrijkosten en eventuele arbeidsloon bij de klant in rekening brengen.
 2. Het vernieuwen van het gehele toestel, de ommanteling of delen hiervan vallen buiten het

Artikel 9 – Betaling

 1. De vergoedingen die ingevolge het abonnement verschuldigd zijn worden in rekening gebracht door Abel&co door middel van een machtiging tot automatische incasso of een aparte Indien de klant kiest voor betaling middels een aparte nota is Abel&co of de installateur bevoegd om het incassobedrag met € 0,80 per nota te verhogen.
 2. De verplichting tot betaling gaat in:
  a. vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand, indien de ingangsdatum valt na de 15e van de maand;
  b. vanaf de eerste dag van de kalendermaand indien de ingangsdatum valt voor of op de 15e van de maand;
 3. Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij na één betalingsherinnering waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening is betaald -zonder verdere ingebrekestelling -geacht in gebreke te verkeren.
 1. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Abel&co, namens de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Abel&co is, namens de installateur, na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd -zonder nadere ingebrekestelling -tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

Artikel 10 – Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. Installateur verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
 2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, al dan niet door derden, en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 11 – Niet nakoming verplichtingen

 1. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surséance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.
 2. Indien één der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

Artikel 13 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Het abonnement kan door de klant of installateur maandelijks worden opgezegd bij Abel&co op voorwaarde dat zulks schriftelijk geschiedt.
 2. De installateur en Abel&co zijn beide gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene titel, dan wel aan een derde.

Artikel 14 – Slotbepaling

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten. Deze voorwaarden treden in werking per 1-1-2020.

Abel&co is een handelsnaam van Abel Service B.V.

“Je vraagt je weleens af waar al die voorwaarden toe dienen. Als je net als wij het werkt goed doet en zaken aflevert zoals je het voor jezelf zou willen, dan heb je dik tevreden klanten. Maar als je hoort wat er in de branche soms gebeurt, dan snap je best dat je voor dat soort situaties duidelijke afspraken nodig hebt”

Louis Schetters

Mede eigenaar

Onze producten en diensten

CV & Gas

Electra

Water

Warmtepompen

Daken

Zonne Energie

 

Uitgelicht

Geld verdienen met zonnepanelen van Madri

Wij helpen u graag om zelf geld te verdienen met zonne energie. Madri is SUNNed solarteur en zorgt ervoor dat u het maximale uit uw zonnepanelen haalt. Wilt u weten wat uw zonnewinst is? Omarm de zon in 3 stappen via de zonnewinstcalculator.

Madri Install Service is CO-gecertificeerd

Alle service monteurs van Madri Install Service zijn bevoegd voor werkzaamheden aan cv-ketels conform de CO-certificering (certificaatnummer K2264855, afgegeven op 23-02-2023). Deze CO-certificering is verplicht door de nieuwe gasketelwet, die sinds 1 april 2023 van kracht is.  

Tot maar liefst 7 jaar garantie op onderdelen van Nefit ketels

Madri biedt via het Nefit Onderdelen Garantie Plan maar liefst 7 jaar garantie op onderdelen van Nefit ketels. U heeft daarbij de mogelijkheid om deze garantie met 5 jaar te verlengen.

Maak kennis met ons team